ALGEMENE VOORWAARDEN
Elsker Livet (Margreet Spriensma)
KVK 67691382
Van Lynden van Sandenburglaan 11
Utrecht

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever.
‘event’: een evenement zoals een bruiloft of ander soortig (life) evenement.
‘Elsker Livet’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
‘opdrachtgever’: diegene die de opdracht aan Elsker Livet heeft verstrekt.
‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Elsker Livet als dienstverlener, leverancier van zaken of verkoper optreedt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. De door Elsker Livet gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aan druk-, zet- of schrijffouten kunnen geen rechten worden ontleend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De opdracht (overeenkomst) komt tot stand door acceptatie van een offerte of aanbod van Elsker Livet.
 3. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Elsker Livet organiseert/coördineert het event en zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Elsker Livet vereist, heeft Elsker Livet het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. Elsker Livet zal hieromtrent in overleg treden met de opdrachtgever.
 3. Toeleveranciers zoals een band, cateraar en anderen, worden ingeschakeld door en voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elsker Livet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elsker Livet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Elsker Livet zijn verstrekt, heeft Elsker Livet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Elsker Livet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elsker Livet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Elsker Livet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien Elsker Livet op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever gehouden de door Elsker Livet gemaakte kosten te vergoeden.
 8. Elsker Livet is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag, als bedoeld in artikel 9.
 9. Elsker Livet adviseert de opdrachtgever om ter zake een event, een adequate verzekering af te sluiten.

Artikel 5 Uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Elsker Livet zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen tijd c.q. de overeengekomen werkzaamheden in zodanige mate onjuist is ingeschat dat in redelijkheid niet van Elsker Livet mag worden verwacht dat de werkzaamheden tegen het overeengekomen bedrag worden verricht, dan is Elsker Livet gerechtigd het meerwerk eveneens bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Elsker Livet zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Elsker Livet zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Elsker Livet verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Elsker Livet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Elsker Livet behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Elsker Livet is gerechtigd foto’s, video’s ed. van opdrachtgever te gebruiken en openbaar te maken (waaronder op haar website) voor (promotionele) uitingen.

Artikel 9 Opzegging, beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. tussentijds opzegt, dan zullen de door Elsker Livet gemaakte kosten/werkzaamheden, als gevolg van deze annulering, door de opdrachtgever vergoed worden. Deze kosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor het event, 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor het event en 90% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor het event, terwijl annuleren op de dag van het event zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs betekent. Artikel 6.2 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 2. Elsker Livet is, zonder dat enig recht op (schade)vergoeding bestaat, bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Elsker Livet.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Elsker Livet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Elsker Livet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

Artikel 11 Honorarium

 1. Elsker Livet is gerechtigd om stijgingen in de prijs (honorarium) door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Indien Elsker Livet hogere kosten heeft gemaakt, welke kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
 2. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief kosten van ingeschakelde derden.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient, zonder recht op verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ———————- t.n.v. Elsker Livet te Utrecht. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. De opdrachtgever ontvangt een maand voor het event een tweede factuur voor 40% van het geoffreerde bedrag. Na het event ontvangt de opdrachtgever een derde factuur van de resterende 20% alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde (extra) kosten. In de offerte kan van het gestelde in dit artikel zijn afgeweken. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Elsker Livet behoudt zich het recht voor het totale bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt volgens de staffel van het Besluit BIK plaats. Indien Elsker Livet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De opdrachtgever is jegens Elsker Livet de door Elsker Livet gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Elsker Livet en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Elsker Livet zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
 2. De aansprakelijkheid van Elsker Livet is beperkt tot het bedrag waarvoor Elsker Livet zich heeft verzekerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Elsker Livet beperkt tot de factuurwaarde van de schadeveroorzakende gebeurtenis, een en ander met een totaal maximum van duizend euro per gebeurtenis.
 3. Elsker Livet zal nimmer aansprakelijk zijn voor door de opdrachtgever geleden winstderving en/of andere vormen van gevolgschade.
 4. Elsker Livet is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden, waaronder de derden genoemd in artikel 4.2 en 4.3.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Elsker Livet voor eventuele vorderingen van derden wegens schade in de breedste zin van het woord.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Elsker Livet zijn toe te rekenen.
 2. Elsker Livet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Elsker Livet haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Elsker Livet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Elsker Livet niet mogelijk is langer duurt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Elsker Livet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16 Geschillenbeslechting

 1. De rechter te Midden-Nederland (Utrecht) is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Elsker Livet en de opdrachtgever kennis te nemen. Elsker Livet blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Elsker Livet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

 1. Elsker Livet is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.